Jugend/Schüler

Kreisliga Jugend/Schüler

 

Spie­ler Spie­ler­da­ten und Erfolge
Pas­cal Schrö­der | Alters­klasse: Schüler
Artur Hol­mig| Alters­klasse: Schüler
Maxi­mi­lian Hafer­anke | Alters­klasse: Schüler
Jan­nis Wenn­rich | Alters­klasse: Jun­gen 15
Katha­rina Gro­the | Alters­klasse: Jun­gen 15
Mark Wil­liam Becker | Alters­klasse: Jun­gen 15
Pas­cal Mai­schatz | Alters­klasse: Jugend
Hae­decke, André Migel | Alters­klasse: Jugend
Ronny Schil­ling| Alters­klasse: Jugend